Sprawozdania z dzia?alno?ci .

Sprawozdanie z dzia?alno?ci za rok 2014.


Sprawozdanie z dzia?alno?ci za rok 2011.

Opis dzia?alno?ci statutowej w okresie sprawozdawczym 2011.

Dzia?alno?? w roku sprawozdawczym obejmowa?a:

- realizacja zada? zleconych w programie PFRON - prowadzenie rehabilitacji logopedia, muzykoterapia, kynoterapia i fizjoterapia.

- Program Operacyjny Kapita? Ludzki Program Asystent Osoby Niepe?nosprawnej

- wycieczka do skansenu w Osieku

- wakacyjny wyjazd do Mrze?yna

- wsp?praca z samorz?dem lokalnym

- spotkanie op?atkowe

Dzia?alno?? gospodarcza (opis ze wskazaniem jej formy)

- nie dotyczy

4. Uchwa?y Zarz?du

Nie by?o

Przychody Stowarzyszenia

- sk?adki cz?onkowskie

1 245,00 z?. - darowizny od osb fizycznych i firm

1 800 ,00 z?

- wp?ywy z 1% podatku na rzecz organizacji po?ytku publicznego

16 819,35 z?

- dotacja PFRON program Zadania zlecone I

29 403,00 z?

- POKL - program Asystent Osoby Niepe?nosprawnej

45 876,00 z?

- dotacja Urz?du Miejskiego w Chodzie?y na wakacyjny wyjazd

4 800 ,00 z?

- wp?aty rodzicw na wakacyjny wyjazd

6 350 ,00 z?

- wp?aty Caritas i Probostwa na wakacyjny wyjazd

2 300,00 z?

Wysoko?? kwot przeznaczonych na:

Realizacj? celw statutowych Stowarzyszenia:

- wynagrodzenia specjalistw rehabilitacji, zakup pomocy do terapii-(program PFRON), wycieczki i imprezy okoliczno?ciowe dla dzieci

63083,78 z?

- Program Asystent Osoby Niepe?nosprawnej

45 876,00 z?

- wydatki administracyjne

4 414,13 z? w tym:

- wynagrodzenie koordynatora

2 921,00 z?

- us?ugi obce - naprawa komputera

150,00 z?

- zu?ycie materia?w i energii

340,92 z?

- zakup paliwa

252,48 z?

- pozosta?e koszty:

- op?aty bankowe, odpisy KRS i przesy?ki pocztowe

749,73 z?

Dane o:

a) liczbie osb zatrudnionych przez Stowarzyszenie

- na umow? o prac? (wyszczeglni? stanowisko) - -----

b) ??czna kwota wynagrodze? wyp?acanych przez Stowarzyszenie (brutto):

- wynagrodzenie - -----

- nagrody - -----

- premie - -----

* wynagrodzenie osb zatrudnionych na umow? o prac? (brutto):

- wynagrodzenie - -----

- nagrody - -----

- premie - -----

* wynagrodzenie osb zatrudnionych w dzia?alno?ci gospodarczej (brutto):

- wynagrodzenie - -----

- nagrody - -----

- premie - -----

c) wysoko?? przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia wyp?aconego ??cznie (brutto):

- cz?onkom zarz?du i innych organw Stowarzyszenia - ------

- osobom kieruj?cym wy??cznie dzia?alno?ci? gospodarcz? - ------

d) wydatki na wynagrodzenia z umw, zlece? (brutto) -

6 921,00 z?

e) udzielonych przez Stowarzyszenie po?yczek pieni??nych z podzia?em wed?ug ich wysoko?ci, ze wskazaniem po?yczkobiorcw i warunkw przyznawania po?yczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich po?yczek: nie dotyczy

f) kontach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku :

likwidacja lokaty nie dotyczy

g) warto?ci nabytych obligacji oraz wielko?ci obj?tych udzia?w lub nabytych akcji w sp?kach prawa handlowego ze wskazaniem tych sp?ek: -nie dotyczy

h) nabytych nieruchomo?ci, ich przeznaczeniu oraz wysoko?ci kwot wydanych na to nabycie: - nie dotyczy

i) nabytych pozosta?ych ?rodkw trwa?ych o warto?ci jednostkowej powy?ej

5000z?. nie dotyczy

j) warto?? aktw i zabudowa? Stowarzyszenia uj?tych we w?a?ciwych sprawozdaniach finansowych sporz?dzonych dla celw statystycznych nie dotyczy

Dane o przychodach uzyskanych przez Stowarzyszenie z odp?atnych ?wiadcze? realizacyjnych w ramach celw statutowych, z uwzgl?dnieniem kosztw tych ?wiadcze?:

- nie dotyczy

Dane o dzia?alno?ci zleconej Stowarzyszenia przez podmioty pa?stwowe i samorz?dowe:

Zadania zlecone PFRON - Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej z terenu powiatu chodzieskiego.

Program Asystent Osoby Niepe?nosprawnej - finansowany z Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

Zadania zlecone Urz?du Miejskiego w Chodzie?y wakacyjny wypoczynek dzieci

Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z bud?etem z tytu?u ci???cych zobowi?za? podatkowych, a tak?e informacje w sprawie sk?adanych deklaracji podatkowych:

CIT-8 zeznanie o wysoko?ci osi?gni?tego dochodu za rok podatkowy 2011

Bilans

Rachunek wynikw

Informacje dodatkowe

Informacje o kontrolach:

W roku kalendarzowym 2011 nie by?o kontroli zewn?trznych.

Data sporz?dzenia sprawozdania 2012-03-28

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK - WYDATKI

Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaci? Osb Niepe?nosprawnych Przebudzone Nadzieje 64-800 Chodzie? ul. Reymonta 12

Dotacje celowe :

1. Program PFRON zadania zlecone 2011r. przyznane ?rodki

29 403,00 z?

Udzia? Stowarzyszenia w programie - kwalifikowalny

4121,00 z?

??czny koszt programu (kwalifikowalny)

33524,00 z?

Stowarzyszenie zakupi?o materia?y do terapii na kwot? 214,30 z?otych i wyp?aci?o wynagrodzenie dla fizjoterapeuty kwot? 4000,00 z? jako wydatki niekwalifikowane w programie PFRON

4.214,30 z?

2. Program Asystent Osoby Niepe?nosprawnej finansowany z POKL - 45876,00 z?

3. Wakacyjny wyjazd dzieci do Mrze?yna og?em koszt -

23 474,72 z?

- dotacja Urz?du Miejskiego - 4800,- z?

- wp?aty rodzicw - 6350,- z?

- wp?aty Caritas i Proboszcza - 2300,- z?

- Stowarzyszenie z w?asnych ?rodkw - 10 024,72 z?

4. Imprezy okoliczno?ciowe dla dzieci -

2 854,77 z?

- Wycieczka do skansenu w Osieku - 670,00 z?

- Spotkanie op?atkowe , Zaj?czek i Dzie? Dziecka - 2 184,77 z?

Koszty administracyjne - 4414,13 z? w tym:

- zu?ycie materia?w i energii - 593,40 z? w tym:

* druki i artyku?y biurowe - 340,92 z?

* zakup paliwa - 252,48 z?

- us?ugi obce - naprawa komputera - 150 z?

- wynagrodzenie koordynatora - 2 921,00 z?

( z tego 921 z? koszt w programie PFRON)

- pozosta?e - 749,73 z? w tym:

* op?aty bankowe - 459,47 z?

* odpisy KRS i przesy?ki pocztowe - 290,26

Sporz?dzi?a: Irena Kasperska

Chodzie?, dnia 28 marca 2012r.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaci? Osb Niepe?nosprawnych Przebudzone Nadzieje KRS nr 0000020434

Ta witryna korzysta z plikw "Cookies", niezb?dnych do prawid?owego jej dzia?ania. Mo?esz zablokowa?, lub usun?? pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przegl?darki. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie plikw "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przegl?darki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information