Aktualno?ci

Wycieczka do Wroc?awskiego Zoo.

Dzieci ze Stowarzyszenia i O?rodka wraz z rodzicami i przyjaci?mi mia?y przyjemno?? i wielk? frajd? z odwiedzin w wyj?tkowym ogrodzie zoologicznym!
By?o suuuper!!Dzie? Dziecka


Z tej okazji zrobili?my sobie grilla i zabawy w naszym ogrodzie :))
Dzie? Godno?ci Osb z Niepe?nosprawno?ci? Intelektualn?


Celem obchodw Dnia Godno?ci jest podkre?lenie faktu, ?e niepe?nosprawno?? intelektualna nie mo?e by? przyczyn? dyskryminacji i wykluczenia ?adnego cz?owieka.


Wiosna w naszym o?rodku.


Dzieci zadba?y o to, ?eby na sali tak?e zawita?a wiosna :)


Wielkanocne ?niadanie .Na stole wyl?dowa?y sa?atki, babki, placki oraz s?odkie jajeczka ! A po pysznym pocz?stunku przyszed? czas na Zaj?ca!:)

Dzieci by?y bardzo zadowolone z upominkw, oraz przygotowanego dla nich ?niadania.


Wizyta w Urz?dzie Miasta

Z okazji ?wi?t Wielkanocnych, dzieci podarowa?y Panu Burmistrzowi wielkanocnego kurczaczka,

oraz kartk? z ?yczeniami. Podpisa?y si? rwnie? na wielkim jajku wystawionym na holu :)).


Powitanie wiosny.
Fitness ferie


Zakupy w markecie ,,Biedronka''- kupujemy sk?adniki potrzebne do zaj?? plastycznych (masa solna) oraz na zaj?cia kulinarne (sa?atka fit).

DZIE? Z ZUMB?- zaj?cia ruchowe, ta?ce ZUMBA prowadzone przez jedn? z naszych podopiecznych Klaudi?, oraz przez nasze panie rehabilitantki.

W CHDK na przedstawieniu "Kopciuszek".

Zaj?cia manualne- pracujemy z mas? soln?, dzieci wyrabiaj? z ciasta owoce.


Seans filmowy: dzieci przy pomocy opiekuna przygotowuj? popcorn

Ogl?danie filmu animowanego: ,, Asterix i Obelix na Olimpiadzie''

Wyj?cie do restauracji ,,BISTRO''. Dzieci samodzielnie sk?adaj? zamwienie.

Zaj?cia kulinarne - OWOCOWY SZASZ?YK - dzieci robi? szasz?yki z owocw wcze?niej przez siebie zakupionych.

Zako?czenie ferii wycieczk? do Margonina do Izby Historycznej, gdzie wystawione s? eksponaty oraz pami?tki historyczne.
Wigilia 2014


Wigilia w O?rodku Dziennej Aktywno?ci dla Dzieci Niepe?nosprawnych odby?a si? 17 grudnia 2014r. Oprcz tradycyjnych pierogw i barszczu dzieci mia?y s?odki pocz?stunek, otrzyma?y rwnie? s?odycze od gwiazdora. Atmosfera by?a prawdziwie ?wi?teczna, pi?knie udekorowana sala, choinka z mrugaj?cymi ?wiate?kami. Ale najwa?niejszy by? bia?y op?atek le??cy na sianie, ktrym wszyscy si? dzielili, sk?adaj?c sobie ?wi?teczne ?yczenia.
"Fitness w Twoim Parku"

Stowarzyszenie otrzyma?o ?rodki finansowe z Regionalnego O?rodka Polityki Spo?ecznej w Poznaniu w ramach projektu Promowanie aktywno?ci osb niepe?nosprawnych w r?nych dziedzinach ?ycia spo?ecznego i zawodowego, na zbudowanie si?owni zewn?trznej. Projekt nosi? nazw? "Fitness w Twoim Parku" . Si?ownia powsta?a w Chodzie?y w Parku im.dr.ks.Ostrowskiego.Zosta?a oddana do u?ytku 22 listopada 2014r. Si?ownia jest dost?pna bezp?atnie dla osb chc?cych sp?dza? aktywnie wolny czas. projekt by? realizowany w partnerstwie z Urz?dem Miejskim w Chodzie?y i Chodzieskim Klubem Gospodarczym.

Zapraszamy.


Wycieczka do Jura-Parku w Solcu Kujawskim .

25 sierpnia 2014

Serdecznie dzi?kujemy sponsorom i organizatorom :)Dzie? Godno?ci Osoby Niepe?nosprawnej

Ju? po raz drugi w naszym o?rodku ?wi?towali?my Europejski Dzie? Godno?ci Osoby Niepe?nosprawnej Intelektualnie.

W Polsce ?yje obecnie oko?o 380 tysi?cy osb z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?. Wed?ug danych WHO, ten rodzaj upo?ledzenia dotyka oko?o jednego procenta spo?ecze?stwa. Takie osoby s? cz?sto spychane na margines ?ycia spo?ecznego, poni?ane i pozbawiane prawa do nauki i pracy.

Europejski Dzie? Godno?ci Osb z Niepe?nosprawno?ci? Intelektualn? obchodzony jest corocznie 5 maja. - To okazja do pokazania, ?e upo?ledzenie umys?owe nie powinno i mo?e by? przyczyn? dyskryminacji .Tego dnia w wielu polskich miastach odbywaj? si? spotkania i imprezy integracyjne, ktrych zadaniem jest prze?amanie izolacji i niech?ci.
Wiosna 2014

Wizyta w Urz?dzie Miasta Chodzie?.Wielkanocne ?niadanie przygotowane przez nasze dzieci.
Korzystamy z pi?knej pogody aktywnie sp?dzaj?c czas na ?wie?ym powietrzu.
Ferie zimowe pod has?em USA


Ferie w 2014 roku przebiega?y pod has?em USA". Ka?dy dzie? dawa? dzieciom inne wra?enia, by?y zaj?cia plastyczne, seans filmowy o dzikim zachodzie z popcornem i kol?, zakupy w Biedronce , s?odko?ci w cukierni Krlewskiej, przyrz?dzanie zdrowych hamburgerw, fitness Ameryka, iluzjonista w ChDK-u , bal kowbojw i Indian, Walentynki.
Dzieci niepe?nosprawne mia?y zapewnione aktywne uczestnictwo w ?yciu spo?ecznym , poprzez zabaw? mia?y stymulowane wszystkie zmys?y, procesy poznawcze, oraz rozwija?y swoj? sprawno?? ruchow?.
Zapewnili?my naszym dzieciom mi?e ferie, jednocze?nie umo?liwili?my im warunki do rozwoju na miar? ich mo?liwo?ci, potrzeb i zainteresowa?.Dzie? Godno?ci Osb

Niepe?nosprawnych Intelektualnie


Dnia 04.06.2013r obchodzili?my Dzie? Godno?ci Osb Niepe?nosprawnych. Tego dnia ?wi?towali?my tak?e jubileusz 15-lecia istnienia naszego O?rodka Dziennej Aktywno?ci dla Dzieci Niepe?nosprawnych. Z tej okazji odprawiona zosta?a msza ?w. w intencji osb niepe?nosprawnych oraz ich rodzicw i opiekunw. Po mszy odby? si? piknik po??czony z grami, konkursami i zabaw? dla wszystkich uczestnikw.


Po?egnanie zimy


Szukamy oznak wiosny, Marzanny nasze si? spali?y i czekamy na ciep?? i s?oneczn? wiosn?.
Marzanny zosta?y zrobione prze dzieci razem z terapeutkami.

Odwiedzi?y nas dzieci z przedszkola, ?piewa?y i ta?czy?y. Wsplny czas sp?dzono w mi?ej i radosnej atmosferze


Bal karnawa?owy


Na nasz bal przebiera?cw przyby?y ksi??niczki, damy, koty, krlewny, sportowcy, kucharka, piraci i wiele innych postaci ktre mo?na zobaczy? na zdj?ciach.


Kosmiczne ferie.

Ferie w tym roku nam si? uda?y , by?o mro?no i ?nie?nie no i weso?o. Nauka z przyjemno?ci? sz?a w parze. Uczyli?my si? robi? zakupy w supermarketach, a potem z kupionych produktw robili?my smako?yki. Pyszne wysz?y nam faworki, p?czki, zapiekanki ipizza . Zrobili?my robota z r?nych opakowa? czyli z pude?ek, kapsli, kartonw, rolek i co kto przynis?.

Byli?my tak?e w Chodzieskim domu Kultury gdzie ogl?dali?my czarownika ktry r?ne rzeczy wyczarowa?.
Ogl?dali?my teatr w wykonaniu dzieci w M?odzie?owym Domu Kultury. No i byli?my w cukierni na s?odko?ciach.

Wszystkie fajne nasze chwile pokazujemy na zdj?ciach.


Wigilia 2012 r.

O?rodek Dziennej Aktywno?ci dla Dzieci Niepe?nosprawnych w Chodzie?y, zorganizowa? wigili? dla dzieci i ich rodzicw. Od wielu lat go?ci nas Restauracja Nestor w Podaninie, bardzo dzi?kujemy za udost?pnienie nam lokalu i przygotowanie uroczysto?ci.
Dzieci otrzyma?y s?odkie prezenty od gwiazdora a rodzice i go?cie w?asnor?cznie zrobione przez dzieci anio?ki. Mamy przygotowa?y s?odki pocz?stunek.
Zapraszamy zawsze osoby ktre s? z nami zaprzyja?nione.Tego roku go?cili u nas Burmistrz Miasta Chodzie?y Jacek Gursz, Ks. Kan. Andrzej Zi?kowski Proboszcz Parafii Nawiedzenia Naj?wi?tszej Marii Panny oraz S?awomir Rodaszy?ski Pastor Ko?cio?a Ewangelicko-Metodystycznego.
Naszymi go??mi by?y rwnie? Pani Jadwiga Pa?uczak Dyrektor BZWK, oraz Pani Alina Urban. Panie przynios?y nam czek na poka?n? kwot? za ktr? bardzo serdecznie dzi?kujemy.
?rodki finansowe otrzymali?my dzi?ki Pani Dyrektor ktra wybra?a nasz? organizacj?, a pochodzi?y one z r?nych ubezpiecze?. Od ponad p? roku z ka?dego ubezpieczenia banki z naszego terenu zbiera?y dla nas ma?e prowizje.
Zebrane pieni?dze b?d? przeznaczone na letnie wakacje , na wyjazd nad morze.Miko?ajki w pijalni czekolady.

Tegoroczne Miko?ajki nasze dzieci wita?y na s?odko w Belgian Chocolate Club w Pile.

Wycieczka by?a bardzo udana. Dzieci malowa?y bia?? i ciemn? czekolad? ??wika,

pi?y czekolad? na gor?co oraz obejrza?y ciekawy film jak powstaje czekolada.


Paraspartakiada Chodzie? 2012

Dnia 31 sierpnia 2012r odby?a si? III Powiatowa Paraspartakiada Chodzie? 2012.

w zmaganiach sportowych bra?y udzia? delegacje z r?nych placwek.

O?rodek Dziennej Aktywno?ci dla dzieci niepe?nosprawnych i stowarzyszenie "Przebudzone Nadzieje" by?y godnie reprezentowane przez: Adriann?, Klaudi?, Angelik?, Piotrka, Huberta, Adama i Micha?a.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pami?tkowe dyplomy i medale.

Po zaci?tej rywalizacji w wielu dyscyplinach sportowych nasi olimpijczycy zaj?li

zaszczytne miejsca na podium. Impreza dostarczy?a wszystkim

niezapomnianych wra?e? i mnstwo emocji.


Wigilia 2011r

To by? niezwykle uroczysty i wzruszaj?cy wieczr.Podopieczni O?rodka Dziennej Aktywno?ci dla Dzieci Niepe?nosprawnych oraz cz?onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaci? Osb Niepe?nosprawnych "Przebudzone Nadzieje", spotkali si? na wsplnej wigilii.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaci? Osb Niepe?nosprawnych Przebudzone Nadzieje KRS nr 0000020434

Ta witryna korzysta z plikw "Cookies", niezb?dnych do prawid?owego jej dzia?ania. Mo?esz zablokowa?, lub usun?? pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przegl?darki. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie plikw "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przegl?darki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information